Algemene voorwaarden Examenbureau Rotterdam B.V.

Art 1.  Partijen en definities
1.1 Examenbureau Rotterdam: Examenbureau Rotterdam  B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Industrieweg 130A, 3044 CJ, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76251713, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Aanvullende gegevens van Examenbureau Rotterdam:

 Website:  www.examenbureaurotterdam.nl
 Email:  info@examenbureaurotterdam.nl
 Telefoonnummer:  0103030007
 Btw-identificatienummer:  NL860561860B01

1.3 Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden producten en/of diensten van Examenbureau Rotterdam.
1.4 Kandida(a)t(en): de natuurlijk perso(o)n(en) die deelneemt/deelnemen aan een door Examenbureau Rotterdam aangeboden dienst of daaraan wens(t)(en) deel te nemen.
1.5 Examen: het moment waarop de de kennis van een Kandidaat door of namens Examenbureau Rotterdam wordt getoetst.
1.6 Groeps- / in-company examen: een exclusief voor Opdrachtgever, eventueel op diens locatie, georganiseerd examen. 

Art. 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Examenbureau Rotterdam en Opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Derden die door Examenbureau Rotterdam bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 
2.5 Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zal komen.

Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Indien betaling vooraf is overeengekomen, verkrijgen kandidaten eerst het recht om aan het Examen deel te nemen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle betalingen door Opdrachtgever zijn voldaan. 
3.2 Examenbureau Rotterdam zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Examenbureau Rotterdam  altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan. 
3.3 Het staat Examenbureau Rotterdam  vrij haar diensten, waaronder het afnemen van een Examen, te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 4 Aanmelding en totstandkoming
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Examenbureau Rotterdam heeft geaccepteerd en Examenbureau Rotterdam de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd ofwel nadat Examenbureau Rotterdam, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.
4.2 De offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs. Slechts indien door Examenbureau Rotterdam bij de bevestiging van de overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid, wordt afgeweken van de offerte, geldt de overeenkomst als omschreven in de bevestiging.
4.3 De overeenkomst wordt uitdrukkelijk aangegaan onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van Examenbureau Rotterdam of de benodigde locatie en overige hulpmiddelen.
4.4 De verbintenis van Examenbureau Rotterdam bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis. 

Art. 5 Prijzen en betaling
5.1 Facturen kennen een betaaltermijn van 14 dagen. Examenbureau Rotterdam behoud zich het recht voor te verlangen dat haar facturen worden voldaan voordat de diensten worden geleverd. 
5.2 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Examenbureau Rotterdam  is het Opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting te verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houden.
5.3 Door het niet deelnemen aan het Examen vervalt de financiële verplichting jegens Examenbureau Rotterdam niet. Kandida(a)t(en) hebben evenwel, in overleg met Examenbureau Rotterdam, de mogelijkheid om aan een alternatief Examen deel te nemen.

Art. 6 Groeps- / in-company examens
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geldt voor groeps- / in-company examens een minimum van 5 Kandidaten. Indien minder dan 5 Kandidaten het Examen hebben afgenomen, is Opdrachtgever alsnog de prijs voor 5 Kandidaten verschuldigd.
6.2 De prijs van een Groepsexamen / in-company examen is mede gebaseerd op het aantal Kandidaten aan het Examen. Indien het aantal Kandidaten toeneemt, heeft Examenbureau Rotterdam  het recht het totaalbedrag voor het Examen evenredig te verhogen. Indien het Examen minder Kandidaten kent dan oorspronkelijk begroot en dit er toe leidt dat er een examenfunctionaris overtallig aanwezig is, wordt deze overtallige examenfunctionaris tegen kostprijs doorberekend.
6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Examenbureau Rotterdam  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Examenbureau Rotterdam worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan Examenbureau Rotterdam  zijn verstrekt, heeft Examenbureau Rotterdam  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
6.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Examenbureau Rotterdam  de mogelijkheid heeft de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde apparatuur aan te sluiten op het lichtnet en een werkende en stabiele internetverbinding
6.5 Opdrachtgever is gehouden Examenbureau Rotterdam onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.6 Opdrachtgever zorgt kosteloos voor een geschikte locatie voor de uitvoering van de werkzaamheden door Examenbureau Rotterdam. De geschiktheid van de locatie is ter uitsluitende beoordeling van Examenbureau Rotterdam.
6.7 De examenleider, examinator en/of surveillant van Examenbureau Rotterdam dient minimaal een half uur voor examenaanvang toegang te hebben tot de examenruimte. Een eventuele training dient voor deze tijd afgerond te zijn en alle kandidaten dienen de zaal te hebben verlaten.
6.8 Indien door Opdrachtgever niet wordt voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel heeft Examenbureau Rotterdam het recht het examen te annuleren zonder dat Opdrachtgever daartoe enig recht op restitutie van betaalde gelden toekomt.

Art. 7 Verbintenissen van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever stelt Examenbureau Rotterdam  in de gelegenheid haar diensten uit te (laten) voeren en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen. Hieronder wordt onder andere begrepen; ervoor zorgen dat Examenbureau Rotterdam  tijdig kan beschikken over de voor het examen benodigde gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot: voorletters, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van kandidaten, Kandidatenaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de Kandida(a)t(en) en overige bijzonderheden ten aanzien van de afgenomen dienst of Kandida(a)t(en).
7.2 Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet accuraat blijken te zijn, heeft Examenbureau Rotterdam het recht de daardoor ontstane kosten, waaronder de inhuur van personen, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Kandidaat is gehouden alle door Examenbureau Rotterdam  en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.
7.4 Opdrachtgever verklaart Kandidaten te hebben ingelicht over de in dit artikel genoemde risico’s en verplichtingen en staat ervoor in dat deze door de Kandidaten worden nageleefd.
7.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kandidaten worden geïnformeerd over de toepasselijke toelatingseisen en examenreglement en kunnen voldoen aan de legitimatieplicht.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart Examenbureau Rotterdam tegen alle aanspraken van Kandidaten en derden als gevolg van het niet naleven van de in dit artikel bedoelde verplichtingen door Kandidaten.

Art. 8 Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen
8.1 Een Examen kan tot twee werkdagen voor de datum van het Examen, in overleg met Examenbureau Rotterdam, kosteloos door Opdrachtgever worden geannuleerd. Bij annulering van een openinschrijving examen binnen twee werkdagen is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering van een groepsexamen binnen twee werkdagen wordt 20% van de kosten als annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
8.2 Examenbureau Rotterdam is te allen tijde gerechtigd een door haar ingeschakelde begeleider van het Examen te vervangen door een andere.
8.3 Examenbureau Rotterdam is gerechtigd om het Examen tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het Examen te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gebracht. Bij annulering als hier bedoeld zal Examenbureau Rotterdam het door Opdrachtgever betaalde bedrag restitueren.

Art. 9   Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Examenbureau Rotterdam geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: (technische) storingen en andere belemmeringen bij toeleveranciers en toezichthouders, internetstoringen, weersomstandigheden, ziekte of letsel bij, of overlijden van, examinatoren of overige aan Examenbureau Rotterdam  verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Examenbureau Rotterdam opgeschort.
9.2 Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Examenbureau Rotterdam onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Examenbureau Rotterdam bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.
9.3 Indien Examenbureau Rotterdam bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
9.4 Indien een Examen als gevolg van overmacht wordt geannuleerd, doch niet blijvend onmogelijk is, kan het Examen worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Art. 10 Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Examenbureau Rotterdam geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig resultaat van het Examen.
10.2 Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Examenbureau Rotterdam bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
10.3 Examenbureau Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen en gebreken bij toeleveranciers en externe toezichthouders.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Examenbureau Rotterdam jegens Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag waarop de door Examenbureau Rotterdam gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of, indien de verzekeraar niet tot uitkeren over zou gaan, tot de hoogte van het factuurbedrag te vermeerderen met 10%.
10.5 Aansprakelijkheid van Examenbureau Rotterdam omvat nooit gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Examenbureau Rotterdam voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Examenbureau Rotterdam heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuist, onvolledig of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
10.7 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Examenbureau Rotterdam tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan Examenbureau Rotterdam worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

Art. 11 Geheimhouding en overname van medewerkers
11.1 Examenbureau Rotterdam heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.2 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve of als gevolg van het Examen hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot verstrekking of openbaarmaking van de informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de betreffende informatie. De gegevens en resultaten van overige Kandidaten aan het Examen behoren in ieder geval tot de gegevens die door Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden. 
11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Examenbureau Rotterdam, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en tot 1 jaar daarna medewerkers van Examenbureau Rotterdam in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen.
11.4 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, is Opdrachtgever Examenbureau Rotterdam een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding.

Art. 12 Verwerking van persoonsgegevens
12.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Examenbureau Rotterdam  persoonsgegevens van Kandidaten verwerkt. Opdrachtgever verklaart van de kandidaten toestemming te hebben ontvangen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Kandidaten door Examenbureau Rotterdam.
12.2 Door het sluiten van de overeenkomst stemt Opdrachtgever in met de verwerking van de persoonsgegevens door Examenbureau Rotterdam en haar medewerkers.
12.3 Examenbureau Rotterdam zal de persoonsgegevens van Kandidaten alleen in opdracht van opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke verwerken en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Art. 13 Beëindiging van de overeenkomst
13.1 Examenbureau Rotterdam heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  • Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins beëindigt en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Examenbureau Rotterdam ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

  • Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Examenbureau Rotterdam  verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

Art. 14  Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
14.1 Examenbureau Rotterdam is bevoegd haar rechten en plichten onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Examenbureau Rotterdam.
14.2 Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
14.3 Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het arrondissement waarin Examenbureau Rotterdam  haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Examenbureau Rotterdam haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.